Raikou

Description:

Raikou was a Legendary, Wild pokemon that chose to travel with Milanda Vilon during her Johto adevntures. When she left Johto for Poketopolis, Raikou left. It would attend Milanda’s Burial.

Bio:

Raikou

All My Fiels Alliniere